ALGEMENE VOORWAARDEN BETERSCOREN / BETERSCOREN GROUP / NUNQ CONSULTANTS B.V.

1. Toepasselijkheid en definities

1.1       Op alle Aanbiedingen van, bestellingen bij en Overeenkomsten met Nunq Consultants B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09129061, m.h.o.d.n. BeterScoren Group, gevestigd te Doetinchem (hierna: “Opdrachtnemer”) welke tot stand komen, zijn deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing (hierna: “Voorwaarden”).

1.2       In deze Voorwaarden worden onder andere de volgende begrippen en definities gehanteerd:

(i)          Aanbieding: vrijblijvend aanbod van Opdrachtnemer tot het verrichten van ondersteunde activiteiten bij Opdrachtgever  op het gebied van strategie en bedrijfskundige ondersteuning welke onder ander ook kan bestaan uit trainingen, ter beschikking stelling van licentie(s) voor het management, dashboard en workshops, dit alles bedoeld in de meest ruime zin.

(ii)         Bescheiden: alle door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde documenten of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht door de Opdrachtnemer vervaardigde documenten.

(ii)         Derde(n): (al) degene(n) die namens en/of in opdracht van Opdrachtnemer betrokken is/zijn bij de uitvoering van de Opdracht, kunnen een beroep doen op deze voorwaarden.

(iii)       Opdracht: iedere schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever ter zake het helpen van bedrijven en organisaties om de strategie te vertalen naar handelen met behulp van prestatiemanagement, dit echter met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

(iv)       Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer middels een Overeenkomst opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;

(v)         Opdrachtnemer: is Nunq Consultants B.V., m.h.od.n. BeterScoren Group, gevestigd te Doetinchem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09129061.

(vi)        Overeenkomst: waarbij de ene partij, de Opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de Opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst Werkzaamheden te verrichten die uit iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard.

(vii)      Schriftelijk: een brief, per fax, e-mail of akte.

(viii)     Werkzaamheden: Alle handelingen, moeite kostende of niet, al dan niet op het gebied van de Opdracht waartoe een Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.

1.3      Deze Voorwaarden gelden voor iedere Aanbieding  en Overeenkomst met Opdrachtnemer, behoudens voor zover van de inhoud van deze Voorwaarden in de opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer wordt afgeweken.

1.4      Algemene Voorwaarden dan wel afwijkende bedingen van Opdrachtgever zijn slechts geldig indien, en voor zover, deze uitdrukkelijk Schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding kan en mag niet worden afgeleid uit het enkele feit dat Opdrachtnemer onweersproken heeft gelaten dat Opdrachtgever de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer niet aanvaardt en/of andere voorwaarden toepasselijk heeft verklaard.

1.4      De Opdrachtgever met wie al eerder een Overeenkomst werd gesloten en waarvan op deze Overeenkomst de Voorwaarden van Opdrachtnemer toepasselijk zijn verklaard, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op eventuele latere met de Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst(en) eveneens akkoord te zijn gegaan, zonder dat dit uitdrukkelijk aanvullend hoeft te zijn overeengekomen.

2. Offertes en totstandkoming opdracht

2.1.     Alle door Opdrachtnemer verstrekte Aanbiedingen en de daarin vermelde prijzen en condities zijn te allen tijde  vrijblijvend gedaan, exclusief BTW, kantoorkosten alsmede heffingen welke van overheidswege dwingend zijn voorgeschreven en geldig zijn gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij in de Aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2      Aanbiedingen van de Opdrachtnemer zijn altijd gebaseerd op de informatie welke door Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat er voor in, dat hij daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Opdracht heeft verstrekt.  

2.3       De Opdrachtnemer kan, om hem moverende redenen, nadat de Opdrachtgever de Aanbieding heeft aanvaard, zijn Aanbieding herroepen ook al bevat deze een termijn van aanvaarding en geschiedt aanvaarding binnen deze termijn, zonder dat de Opdrachtnemer door deze herroeping schadeplichtig is jegens Opdrachtgever. Deze mogelijkheid bestaat in ieder geval gedurende twee (2) werkdagen na de aanvaarding en zal alsdan aan Opdrachtgever Schriftelijk worden bevestigd.

2.4       Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet – getekend – retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen, onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden, op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

2.5       De Opdracht wordt door Opdrachtnemer uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de Opdrachtgever. Derde(n) kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte Opdrachten al dan niet uit voering is gegeven, geen rechten ontlenen.

2.6      Opdrachten en wijzigingen zijn voor de Opdrachtnemer pas bindend indien deze Schriftelijk door hem zijn aanvaard, of de Opdrachtnemer met de uitvoering ervan is begonnen, dan wel de opdrachtbevestiging van de Opdrachtnemer niet binnen vijf (5) werkdagen door Opdrachtgever is verworpen.

2.7      De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie die Schriftelijk dan wel mondeling zijn gedaan.

3. Medewerking van opdrachtgever

3.1      Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en Bescheiden, welke Opdrachtnemer op basis  van zijn Opdracht nodig heeft voor een correcte en tijdige uitvoering van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld alsmede  dat de Opdrachtnemer volledig wordt geïnformeerd over alle feiten en/of omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

3.2      Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en Bescheiden, ook indien deze via of van derde(n) afkomstig zijn.

3.3      Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) in het kader van de Opdracht Werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van computer-, telefoon-, internet en faxfaciliteiten.

3.4      Indien en voorzover de Opdrachtgever zulks Schriftelijk verzoekt, worden de ter beschikking gestelde Bescheiden, behoudens het bepaalde in artikel 11.1 aan de Opdrachtgever geretourneerd.

4. Uitvoering opdracht

4.1      Alle Werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde Werkzaamheden is sprake van een inspanningsverplichting aan de zijde van Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders in de Opdracht is bepaald.

4.2      Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde Werkzaamheden te laten verrichten door Derde(n),

4.3       In onderling overleg kan Opdrachtnemer, op kosten van de Opdrachtgever, derden van Opdrachtnemer keuze in schakelen waar het betreft adviezen van relatief geringe omvang, overigens zonder dat Opdrachtnemer hiervoor rechtstreeks aansprakelijkheid kan worden gesteld.

5. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

5.1      De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer  tussentijds de opzet/aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en/of de daaruit voortvloeiende Werkzaamheden wensen uit te breiden en/of te wijzigen.

5.2      Indien tijdens en in verband met de uitvoering van de

Werkzaamheden bovendien nog andere Werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van de Opdrachtgever, welke niet vallen onder de Werkzaamheden zoals omschreven in de opdrachtbevestiging, worden deze Werkzaamheden vermoed in opdracht van de Opdrachtgever te zijn verricht, alsdan zullen de gemaakte kosten daarvan door de Opdrachtgever verschuldigd zijn.

5.3      Indien en zodra een tussentijdse uitbreiding en/of wijziging in de Opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat zal de Opdrachtnemer de noodzakelijke Werkzaamheden verrichten, indien en voor zover de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever worden bevestigd en zullen de kosten daarvan door de Opdrachtgever verschuldigd zijn.

6. Duur en afsluiting van de opdracht

6.1      De Opdrachtnemer kan van tevoren niet exact aangeven wat de looptijd voor het uitvoeren van de Opdracht zal zijn, omdat de duur van de Opdracht beïnvloed wordt door allerlei factoren. Opgegeven en overeengekomen levertijden zullen nimmer gelden als fatale termijnen.

6.2      De Opdracht is afgerond, zodra de eindafrekening door de Opdrachtgever is goedgekeurd. Indien de Opdrachtgever niet binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de eindafrekening reageert, wordt geacht dat de Opdrachtgever heeft ingestemd met de afronding van de opdracht.

7. Tussentijdse beëindiging van de Opdracht

7.1      Partijen die betrokken zijn bij de Overeenkomst  kunnen te allen tijde de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst opzeggen, ook al is de Overeenkomst voor bepaalde tijd en een bepaalde prijs aangegaan.

7.2      Opzegging dient alsdan Schriftelijk plaats te vinden door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de wederpartij, waarin ook de redenen van opzegging staan vermeld.

7.3      In het geval dat de Opdrachtnemer gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging, behoudt hij daarbij volledige aanspraak op betaling van de declaratie voor de tot dan toe verrichte Werkzaamheden.

8. Honorarium en betalingsvoorwaarden

8.1       Het honorarium van de Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende en uitgevoerde Opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke uurtarieven van de Opdrachtnemer. Op verzoek van de Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer het aantal gewerkte uren afgerond specificeren; de Opdrachtnemer is niet verplicht aan te geven welke Werkzaamheden specifiek zijn verricht.

8.2      Het honorarium omvat de door de opdrachtnemer te maken secretariaatskosten, reis- en andere gewone opdracht gebonden kosten. Buitengewone kosten zijn niet inbegrepen en worden afzonderlijk berekend.

8.3      Alle betalingen moeten op zodanig tijdstip geschieden, dat zij, voor zover er geen andere condities en/of termijnen in de Overeenkomst zijn overeengekomen, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door Opdrachtnemer onherroepelijk zijn ontvangen.

8.4       Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn zijn incassokosten verschuldigd. Voor de incassokosten, verschuldigd bij inschakeling van derden, geldt het tarief dat derden voor incasso van de vorderingen ingevolge de voor hen geldende richtlijnen in rekening mogen brengen, te vermeerderen met de eventueel te maken proceskosten.

8.5      Ongeacht de tenaamstelling van de declaratie zijn alle Opdrachtgevers en/of werkmaatschappijen, indien de Opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever of gewerkt wordt ten behoeve van meerdere (rechts)personen, alsmede, te allen tijde, de bestuurder(s) en/of aandeelhouder(s) van de Opdrachtgever(s)-rechtspersoon, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals omschreven in dit artikel.

8.6      De Opdrachtnemer is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen zekerheid te verlangen van de Opdrachtgever voor toekomstige betalingsverplichting van de Opdrachtgever, ook indien aanvankelijk krediet werd verschaft.

8.7      Zonder nadrukkelijke Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, is het de Opdrachtgever niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer te verrekenen, dan wel haar betalingsverplichting op te schorten.

9. Klachten

9.1      Een klacht met betrekking tot het factuurbedrag dient, binnen acht (8) dagen na factuurdatum,  aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van het recht om te klagen.

9.2      Een klacht met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden dient Schriftelijk aan de Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt binnen veertien (14) dagen na de verzenddatum van de Bescheiden waarover Opdrachtgever klaagt. De Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer te allen tijde in de gelegenheid stellen om een eventueel gebrek te herstellen op straffe van verval van het recht om te klagen.

9.3      Een klacht met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

10. Vertrouwelijkheid

10.1   Alle Opdrachten van de Opdrachtgever zullen door de Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk worden uitgevoerd. De

Opdrachtnemer, waaronder begrepen zijn ondergeschikten en/of eventuele ingeschakelde derde(n), zullen dan ook op geen enkele wijze aan derde(n) informatie en gegevens van de Opdrachtgever verstrekken, anders dan in het kader van de uitvoering van de verstrekte Opdracht.

10.2   De Opdrachtgever zal aan derden geen mededelingen doen over de werkwijze en de aanpak van de Opdrachtnemer tenzij Opdrachtnemer hierom verzoekt / toestemming geeft.

11. Intellectueel eigendom

11.1   Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft en/of geldend kan maken.

11.2    Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derde(n) te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, zoals verwoord in de Overeenkomst, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, blijft het voorgaande overeenkomstige van toepassing.

12. Aansprakelijkheid

12.1    De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derde(n),  daaronder redelijke kosten van juridische bijstand  begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met en/of voortvloeien uit de Werkzaamheden die voor de Opdrachtgever worden verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.

12.2   Indien de Opdrachtnemer ten opzichte van de Opdrachtgever, om welke reden dan ook, aansprakelijk zou zijn voor enige door de Opdrachtgever geleden schade is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat de Opdrachtnemer voor de werkzaamheden in het kader van die Opdracht heeft ontvangen.

12.3   Bij Opdrachten met een langere doorlooptijd van meer dan een half jaar geldt een verdere beperking van de hier bedoelde

aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes (6) maanden.

12.4   De Opdrachtnemer heeft altijd het recht, indien en voorzover mogelijk, de schade van de Opdrachtgever ongedaan te maken en/of te beperken, op straffe van verval van het recht om te klagen.

12.5   De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van Bescheiden van de Opdrachtgever die onder hem of derde(n) berusten en/of tenietgaan tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, de Opdrachtnemer of Derde(n).

12.6   De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever vrijwaren elkaar over en weer tegen alle aanspraken van derden welke middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.

12.7   In elk geval is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag en voorwaarden waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Opdrachtnemer gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak toe bestaat.

13. Overmacht

13.1   Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, rechtshandelingen en in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

13.2    Opdrachtnemer heeft in geval van overmacht het recht om de uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, in dat geval zal Opdrachtnemer met de Opdrachtgever in contact treden om te overleggen hoe partijen de Overeenkomst verder willen invullen c.q. vervullen

13.3   Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.4   Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of zal deze kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om dit reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke Overeenkomst.

14. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en retentie

14.1   Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten Werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die Opdrachtgever wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan Opdrachtnemer zijn voldaan. Een derde die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf. Indien Opdrachtgever  (mede) uit de door Opdrachtnemer geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Opdrachtgever die zaak slechts voor Opdrachtnemer en houdt Opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Opdrachtnemer heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

 14.2           Rechten worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever  steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

 14.3           Opdrachtnemer kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Opdrachtnemer onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Opdrachtgever alle aan Opdrachtnemer  verschuldigde bedragen betaald heeft.

15. Opschorting en ontbinding.

15.1    De Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van haar verplichting tot afgifte van Bescheiden of andere zaken aan de Opdrachtgever of derden op te schorten tot op het moment dat alle vorderingen op de Opdrachtgever volledig en onherroepelijk zijn voldaan.

15.2   De Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever aan de op hem rustende verplichtingen heeft voldaan.

15.3    Alle vorderingen van Opdrachtnemer zijn terstond opeisbaar, zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van de daardoor geleden schade, indien de Opdrachtgever door welke oorzaak dan ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of naar het oordeel van Opdrachtnemer dreigt te verliezen, surseance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard of tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer.

15.4    Indien Opdrachtgever om haar moverende redenen de Overeenkomst met Opdrachtnemer wenst te beëindigen, voordat de Overeenkomst volledig ten uitvoer is gebracht, is Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer schadeplichtig. Opdrachtgever is alsdan schadeplichtig voor alle kosten die Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Opdracht al heeft gemaakt en/of verplichtingen welke Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst met derde(n) is aangegaan, alsmede eventuele gederfde winsten.

16. Overig.

16.1    Elk der partijen, als benoemd in de Overeenkomst, zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals twee (2) jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Opdrachtnemer zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien Opdrachtgever een passende schadeloosstelling heeft aangeboden.

16.2   Indien enige bepaling van deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is, zullen de overige Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen de bepaling die in rechte geen stand houden in onderling overleg aanpassen in het licht van de strekking van die bepaling, om zo de oorspronkelijke intentie van partijen weer te geven.

16.3    Indien deze Voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse taal aan de Opdrachtgever ter hand worden gesteld, dan zal bij eventuele tegenstrijdigheden in de alsdan vertaalde Voorwaarden, te allen tijde de Nederlandse versie prevaleren.

16.4    De Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen; hiervan zal dan  onverwijld mededeling gedaan worden aan de Opdrachtgever.

17. Toepasselijk recht en geschillen.

17.1    Op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten met de Opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing.

17.2    Alle geschillen, verband houdende met Aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden, indien deze volgens de wet vallen onder de bevoegdheid van een rechtbank, beslecht door de rechtbank te Arnhem, zulks onverlet het recht van de Opdrachtnemer om een geschil toch voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechtbank.